2015/05/27

Աշխարհագրություն 8

Աշխարհագրություն 8-րդ դաս
 ԴասագիրքԵվրոպա
1.      Հյուսիսային ԵվրոպաՄեծ Բրիտանիա
2.      Արևմտյան Եվրոպա: Ֆրանսիա: ԳերմանիաԱսիա
1.     Թուրքիա
2.    Իրան
3.    Վրաստան
4.    Ադրբեջան

3-րդ շրջան
      1.      Չինաստան

Նոր Աշխարհի երկրներ 
1.      Կանադա
3.      ԱՄՆ
4.      Ավստրալիա

1.      ՀԱՀ


Էկոլոգիա 11

 1. Մարդու առողջության էկոլոգիական ասպեկտները
 2. Միջավայրի քիմիական աղտոտումը
 3. Միջավայրի կենսաբանական աղտոտումը
 4. Միջավայրի ֆիզիկական աղտոտումը
 5. Սննդամթերքի աղտոտումը 
  Նախագիծ-Մարդու առողջությունն ու շրջակա միջավայրը
 6. Բնական ռեսուրսներ 
 7. Բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների գնահատումը
 8. Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները
 9. Հսկողություն շրջակա միջավայրի վրա: Մոնիթորինգ 
 10. Բնական միջավայրի որակը 
 11. Բնական միջավայրի որակի ստանդարտները 
 12. Բնական միջավայրի մարդածին աղտոտումը: Աղտոտման տեսակները
 13. Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը
 14. Կայուն զարգացում
 15. Միջազգային համագործակցությունը
 16. Էկոհամակարգերի կառուցվածքը
 17. Նյութի և էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերում
 18. Էներգայի կորուստները սննդային շղթայում
 19. Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: Ազոտի շրջանառությունը
 20. Ածխածնի և ծծմբի շրջանառությունը էկոհամակարգերում
 21. Ֆոսֆորի շրջանառությունը
 22. Ագրոէկոհամակարգեր
  Նախագիծ-
  Էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը
 23. Բնական աղետներ: Ջրհեղեղներ, սողանքներ, սելավ
 24. Բնական աղետներ: Կլիմայական աղետներ
 25. Հրաբուխներ և երկրաշարժեր
 26. Տեխնածին աղետներ
 27. Սիներգետիկ գործընթացներ: Ցունամի 
 28. Անցած դարի խոշոր վթարները
  Նախագիծ-
  Բնական Աղետներ
 29. Բնություն-հասարակություն հարաբերությունները Հայասատանում
 30. Բնություն-հասարակություն հարաբերությունները ՀՀ-ում 20-րդ դարում
 31. ՀՀ բնակլիմայական պայմանները
 32. Կլիմայի գլոբալ փոփոխության դրսևորումները ՀՀ-ում
 33. Ընդերքօգտագործման հետևանքները ՀՀ-ում
 34. Մետաղային հանքերի օգտագործման հետևանքները  ՀՀ-ում
 35. Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանը
 36. ՀՀ բուսական ռեսուրսները
 37. ՀՀ կենդանական ռեսուրսները
 38. Կենսաբազմազանության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում 
 39. ՀՀ անտառները
 40. Անտառօգտագործումը ՀՀ-ում 
 41. ՀՀ արգելոցները
 42. ՀՀ արգելավայրերը
 43. ՀՀ ազգային պարկերը 
 44. Հայաստանի «Կարմիր գիրքը»
  Նախագիծ-
  Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում
 45. ՀՀ հողային ռեսուրսները
 46. Հողօգտագործման հետևանքները ՀՀ-ում
 47. Հողաբարելավումը ՀՀ-ում 
 48. Անապատացումը ՀՀ-ում: Բնական գործոններ
 49. Անապատացումը ՀՀ-ում: Մարդածին գործոններ
 50. ՀՀ ջրային ռեսուրսները
 51. Ջրօգտագործման հետևանքները ՀՀ-ում 
 52. Սևանա լճի հիմնախնդիրը
 53. Օդային ավազանի աղտոտվածության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
 54. ՀՀ Բնապահպաանական օրենսդրությունը
  Նախագիծ-
  ՀՀ Էներգետիկան

Էկոլոգիա 10

 1. Աշխարհագրական թաղանթը և մարդը
 2. Բնօգտագործում և բնապահպանություն հասկացությունները
 3. Էկոլոգիական հիմնախնդիրների բնույթը
 4. Էկոլոգիական հիմնական խնդիրները
  Նախագիծ-
  Մարդը և նրա ապրելու միջավայրը
 5. Մթնոլորտ: Մթնոլորտի դերն ու նշանակությունը
 6. Մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրները 
 7. Մթնոլորտն աղոտող նյութերը 
 8. Օզոնի շերտի քայքայումը 
 9. Կլիմայի փոփոխության հետևանքները
 10. Կլիմայի գլոբալ փոփոխություն առավել անբարենպաստ պայմանները
  Նախագիծ-
  Մթնոլորտ
 11. Ջրոլորտ: Ջրի հատկություններն ու նշանակությունը
 12. Ջրի համաշխարհային շրջապտույտը և փոխազդեցությունը մյուս ոլորտների հետ
 13. Ջրային ռեսուրսներ և դրանց օգտագործումը 
 14. Համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսները, դրանց օգտագործումն ու պահպանումը 
 15. Ջրոլորտն աղտոտող նյութերը 
 16. Ջրային ռեսուսների պահպանումը
 17. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը
  Նախագիծ-
  Ջրոլորտ
 18. Կենսոլորտ: Կենսոլորտի դերը աշխարհագրական թաղանթում
 19. Բուսական ռեսուրսներն ու դրանց օգտագործման առանձնահատկություները
 20. Անտառային ռեսուրսներ
 21. Անառազրկում
 22. Բուսական ռեսուրսների պահպանումնումն ու վերականգնումը
 23. Կենդանական ռեսուրսները և դրանց օգտագործման առանձնահակությունները
 24. Կենդանական ռեսուրսների պահպանումը և վերականգնումը
 25. Կենսաբանական բազմազանության պահպանումը:  Կարմիր գիրք
  Նախագիծ-
  Կենսոլորտի պահպանումը
 26. Հող: Հողի նշանակությունը
 27. Հողերի կորստի հիմնական պատճառները
 28. Հողերի քիմիական աղտոտումը
 29. Հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագորգործման առանձնահատկությունները
 30. Հողային ռեսուրսների պահպանումը և ռացիոնալ օգտագործումը
 31. Քարոլորտի վրա մարդածին բացասական ազդեցություններ 
 32. Անապատացում
  Նախագիծ-
  Հողօգտագործում
 33. Էներգիայի աղբյուրներ, էներգակիրներ: Ածուխ 
 34. Նավթ 
 35. Բնական գազ և մեթան 
 36. Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ: Արևային էներգիա
 37. Էներգիայի այլ աղբյուրներ
 38. Ջուրը էլեկրաէներգիայի աղբյուր
 39. ՋԷԿ-երը և շրջակա միջավայրը
 40. ԱԷԿ-ները և շրջակա միջավայրը
 41. ՀԷԿ-երը և շրջակա միջավայրը
 42. Կոշտ թափոններ: Աղբի հիմնախնդիրը 
 43. Թունավոր թափոններ 
 44. Թափոնների նվազեցումը 
 45. Կոմպոստ
  Նախագիծ-
  Էներգակիրներ
 46. Բնական աղետներ: Ջրհեղեղներ, սողանքներ, սելավ
 47. Բնական աղետներ: Կլիմայական աղետներ
 48. Հրաբուխներ և երկրաշարժեր
 49. Տեխնածին աղետներ
 50. Սիներգետիկ գործընթացներ: Ցունամի 
 51. Անցած դարի խոշոր վթարները
  Նախագիծ-
  Բնական Աղետներ