2015/05/27

Էկոլոգիա 10

 1. Աշխարհագրական թաղանթը և մարդը
 2. Բնօգտագործում և բնապահպանություն հասկացությունները
 3. Էկոլոգիական հիմնախնդիրների բնույթը
 4. Էկոլոգիական հիմնական խնդիրները
  Նախագիծ-
  Մարդը և նրա ապրելու միջավայրը
 5. Մթնոլորտ: Մթնոլորտի դերն ու նշանակությունը
 6. Մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրները 
 7. Մթնոլորտն աղոտող նյութերը 
 8. Օզոնի շերտի քայքայումը 
 9. Կլիմայի փոփոխության հետևանքները
 10. Կլիմայի գլոբալ փոփոխություն առավել անբարենպաստ պայմանները
  Նախագիծ-
  Մթնոլորտ
 11. Ջրոլորտ: Ջրի հատկություններն ու նշանակությունը
 12. Ջրի համաշխարհային շրջապտույտը և փոխազդեցությունը մյուս ոլորտների հետ
 13. Ջրային ռեսուրսներ և դրանց օգտագործումը 
 14. Համաշխարհային օվկիանոսի ռեսուրսները, դրանց օգտագործումն ու պահպանումը 
 15. Ջրոլորտն աղտոտող նյութերը 
 16. Ջրային ռեսուսների պահպանումը
 17. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը
  Նախագիծ-
  Ջրոլորտ
 18. Կենսոլորտ: Կենսոլորտի դերը աշխարհագրական թաղանթում
 19. Բուսական ռեսուրսներն ու դրանց օգտագործման առանձնահատկություները
 20. Անտառային ռեսուրսներ
 21. Անառազրկում
 22. Բուսական ռեսուրսների պահպանումնումն ու վերականգնումը
 23. Կենդանական ռեսուրսները և դրանց օգտագործման առանձնահակությունները
 24. Կենդանական ռեսուրսների պահպանումը և վերականգնումը
 25. Կենսաբանական բազմազանության պահպանումը:  Կարմիր գիրք
  Նախագիծ-
  Կենսոլորտի պահպանումը
 26. Հող: Հողի նշանակությունը
 27. Հողերի կորստի հիմնական պատճառները
 28. Հողերի քիմիական աղտոտումը
 29. Հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագորգործման առանձնահատկությունները
 30. Հողային ռեսուրսների պահպանումը և ռացիոնալ օգտագործումը
 31. Քարոլորտի վրա մարդածին բացասական ազդեցություններ 
 32. Անապատացում
  Նախագիծ-
  Հողօգտագործում
 33. Էներգիայի աղբյուրներ, էներգակիրներ: Ածուխ 
 34. Նավթ 
 35. Բնական գազ և մեթան 
 36. Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ: Արևային էներգիա
 37. Էներգիայի այլ աղբյուրներ
 38. Ջուրը էլեկրաէներգիայի աղբյուր
 39. ՋԷԿ-երը և շրջակա միջավայրը
 40. ԱԷԿ-ները և շրջակա միջավայրը
 41. ՀԷԿ-երը և շրջակա միջավայրը
 42. Կոշտ թափոններ: Աղբի հիմնախնդիրը 
 43. Թունավոր թափոններ 
 44. Թափոնների նվազեցումը 
 45. Կոմպոստ
  Նախագիծ-
  Էներգակիրներ
 46. Բնական աղետներ: Ջրհեղեղներ, սողանքներ, սելավ
 47. Բնական աղետներ: Կլիմայական աղետներ
 48. Հրաբուխներ և երկրաշարժեր
 49. Տեխնածին աղետներ
 50. Սիներգետիկ գործընթացներ: Ցունամի 
 51. Անցած դարի խոշոր վթարները
  Նախագիծ-
  Բնական Աղետներ

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий