2015/05/27

Էկոլոգիա 11

 1. Մարդու առողջության էկոլոգիական ասպեկտները
 2. Միջավայրի քիմիական աղտոտումը
 3. Միջավայրի կենսաբանական աղտոտումը
 4. Միջավայրի ֆիզիկական աղտոտումը
 5. Սննդամթերքի աղտոտումը 
  Նախագիծ-Մարդու առողջությունն ու շրջակա միջավայրը
 6. Բնական ռեսուրսներ 
 7. Բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների գնահատումը
 8. Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները
 9. Հսկողություն շրջակա միջավայրի վրա: Մոնիթորինգ 
 10. Բնական միջավայրի որակը 
 11. Բնական միջավայրի որակի ստանդարտները 
 12. Բնական միջավայրի մարդածին աղտոտումը: Աղտոտման տեսակները
 13. Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը
 14. Կայուն զարգացում
 15. Միջազգային համագործակցությունը
 16. Էկոհամակարգերի կառուցվածքը
 17. Նյութի և էներգիայի հոսքը էկոհամակարգերում
 18. Էներգայի կորուստները սննդային շղթայում
 19. Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: Ազոտի շրջանառությունը
 20. Ածխածնի և ծծմբի շրջանառությունը էկոհամակարգերում
 21. Ֆոսֆորի շրջանառությունը
 22. Ագրոէկոհամակարգեր
  Նախագիծ-
  Էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը
 23. Բնական աղետներ: Ջրհեղեղներ, սողանքներ, սելավ
 24. Բնական աղետներ: Կլիմայական աղետներ
 25. Հրաբուխներ և երկրաշարժեր
 26. Տեխնածին աղետներ
 27. Սիներգետիկ գործընթացներ: Ցունամի 
 28. Անցած դարի խոշոր վթարները
  Նախագիծ-
  Բնական Աղետներ
 29. Բնություն-հասարակություն հարաբերությունները Հայասատանում
 30. Բնություն-հասարակություն հարաբերությունները ՀՀ-ում 20-րդ դարում
 31. ՀՀ բնակլիմայական պայմանները
 32. Կլիմայի գլոբալ փոփոխության դրսևորումները ՀՀ-ում
 33. Ընդերքօգտագործման հետևանքները ՀՀ-ում
 34. Մետաղային հանքերի օգտագործման հետևանքները  ՀՀ-ում
 35. Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանը
 36. ՀՀ բուսական ռեսուրսները
 37. ՀՀ կենդանական ռեսուրսները
 38. Կենսաբազմազանության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում 
 39. ՀՀ անտառները
 40. Անտառօգտագործումը ՀՀ-ում 
 41. ՀՀ արգելոցները
 42. ՀՀ արգելավայրերը
 43. ՀՀ ազգային պարկերը 
 44. Հայաստանի «Կարմիր գիրքը»
  Նախագիծ-
  Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում
 45. ՀՀ հողային ռեսուրսները
 46. Հողօգտագործման հետևանքները ՀՀ-ում
 47. Հողաբարելավումը ՀՀ-ում 
 48. Անապատացումը ՀՀ-ում: Բնական գործոններ
 49. Անապատացումը ՀՀ-ում: Մարդածին գործոններ
 50. ՀՀ ջրային ռեսուրսները
 51. Ջրօգտագործման հետևանքները ՀՀ-ում 
 52. Սևանա լճի հիմնախնդիրը
 53. Օդային ավազանի աղտոտվածության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
 54. ՀՀ Բնապահպաանական օրենսդրությունը
  Նախագիծ-
  ՀՀ Էներգետիկան

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий