2013/04/03

Մարդու առողջության էկոլոգիական ասպեկտներըՕդի, ջրի, հողի ու սննդամթերքի աղտոտումը, էլեկտրամագնիսկան ճառագայթների, աղմուկի ազդեցությունը, բնության մեջ տեղի ունեցով փոփոխությունները բացասաբար են ազդում մարդու առողջության վրա:
Էկոլոգիական տեսանկյունից հիվանդությունը կարելի է դիտարկել որպես օրգանիզմների անբավարար ադապտացիա միջավայրին և բացասական ռեակցիա դրա անբարենպաստ ազդեցություններին: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանմամբ` առողջությունը ոչ թե հիվանդությունների բացակայություն է, այլ ֆիզիկական, սոցիալական ու հոգեկան բարեկեցության վիճակը:
Մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող գործոնների թվում առաջնային տեղերից մեկը աղտոտման տարբեր ձևերն են: Մարդու կողմից կենսոլորտ է ներմուծվել իրեն ոչ հատուկ շուրջ 4 մլն նյութ: Բացի դրանից, տարեկան միջավայր է նետվում շուրջ  հազար նոր նյութ` դրանց մեծ մասը օտար են մարդու և այլ օրգանիզմների համար: Հիվանդության աճը պայմանավորված է նաև բնական միջավայրի տարբեր փոփոխություններով, ընդհուպ մինչև դրա վերջնական խախտումն ու վերածումը տեխնածին լանդշաֆտների, արդյունաբերական համալիրների, միատիպ բնակավայրերի և այլ գոյացությունների:
Մեծանում է սոցաիալական ու տնտեսական պայմանների նշանակությունը մարդու առողջության վրա: Ակնհայտ է դառնում, որ կարելի է ունենալ ֆիզիկաքիմիական ու բնական առումով իդեալական միջավայր, բայց միևնույն ժամանակ` բարձր հիվանդություն և մահացություն` պայմանավորված անբարենպաստ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով:
Առողջության կորստի քանակական ցուցանիշները արտահայտում են հիվանդության, ծնելիության, մահացության, կյանքի տևողության, ֆիզիկական զարգացման և այլ ցուցանիշներով:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մարդկանց առողջական վիճակի միայն 20-25%-ն է կախված անհատի գենետիկական չափանիշներից, իսկ մնացած 75-80%-ը` կյանքի կենսակերպից, միջավայրի վիճակից, առողջապահության մակարդակից և այլ գործոններից:
Հինավդության և մահացության մակարդակների կախվածությունը բնական միջավայրի վիճակից դիտվում է ինչպես առանձին պետությունների, այնպես էլ տարբեր շրջանակների օրինակներով:
Բնական միջավայրի բարձր որակի պահպանությունը հիմք է դնում մարդու առողջության բարձր մակարդակի ապահովման համար: Այսպիսով, բնության պահպանությունը դիտվում է ոչ միայն որպես կենդանի բնության նկատմամբ մարդասիրական մոտեցումների համակարգ, այլ նաև որպես մարդու առողջությունը և կենսունակությունը ապահովելու անհարժեշտություն:

0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий