2014/08/30

Էկոլոգիա: ԾրագիրԾրագիր
Նպատակն ու խնդիրները

 Ժամանակակից աշխարհում, երբ օրեցօր մեծանում է հասարակության
 ներգործությունը շրջակա միջավայրի վրա, այժմ առավել քան արդիական է դառնում հասարակության էկոլոգիական կրթության անհրաժեշտությունը: Ցանկացած բնագավառում  գործունեություն ծավալող մարդկանց համար անհրաժեշտ են էկոլոգիական   գիտելիքներն ու էկոլոգիական մտածողությունը:
 Էկոլոգիական 
մտածողությունը կայացած հասարակության կարևորագույն բնութագրիչներից է:
«Մխիթար Սեբասատացի» կրթահամալիրը, հանդիսանալով հեղինակային
 մանկավարժության ծրագրերի մշակման և իրականացման կառույց, սկսած
 նախադրոցական տարիքից իրականացնում է էկոլոգիական կրթություն` հիմք 
ընդունելով հետևյալ դրույթները`
·                Էկոլոգիական կրթության անընդհատությունը
·                Մարդասիրությունը
·                Գիտականությունը
·                Համակարգվածությունը և ամբողջականությունը։
·                Մատչելիությունը
Էկոլոգիական կրթությունը մեծ դեր ունի հանրակրթության մեջ, այն իրականացնում է        հետևյալ մանակավարժական ֆունկցիաները`
·         Սովորողների գիտակցության մեջ ամբողջացնում է աշխարհի 
·         միասնականությունը:
·         Հանրակրթության մեջ մեծացնում է մարդասիրության դերը:
·         Ամբողջացնում է գիտելիքների համակարգը, որի շնորհիվ տալիս է գիտական 
·         կանխատեսում:
·         Ընդլայնում է բարեկրթության դերը ուսումնական պրոցեսում:
·         Ստեղծում է միջառարկայական կապեր, իր մեջ ներառելով բնագիտական բոլոր առարկաները:
Կրթահամալիրում էկոլոգիական կրթությունը ամբողջանում է ավագ դպրոցների 10-11-րդ դասարաններում  «Էկոլոգիա» առարկայի ուսուցմամբ: Որպես առանձին առարկա՝ «Էկոլոգիան» ներառված է միայն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի        ուսումնական պլանում: Ավագ դպրոցում «Էկոլոգիա» առարակայի ուսուցումը
 ամբողջացնում է ստացած գիտելիքները, տալիս նոր հմտություններ, որոնք 
անհրաժեշտ և կիրառելի են հասարակություն մուտք գործող մարդուն:

Դասապրոցեսը կազմակերպվում է ուսումնական կաբինետում, որտեղ առկա են համացանցին միացված համակարգիչ, պրոյեկտոր: Համակարգչում առկա է դասապրոցեսի կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր ուսումնական ծրագրերն ու նյութերը:
Էկոկրթության կազմակերպման գործում առանձնահատուկ նշանակություն ունի նաև բնական միջավայրը: 
Բոլոր տարիքային խմբերի համար այս առումով կարևորվում է «Կրթական պարտեզ»  ծրագիրը: Բույսերի խնամքի համար ջերմոցում ստեղծված են բոլոր պայմանները:  Գործունեության ու ուսումնասիրության լավագույն միջավայրը կրթահամալրի  պարտեզներն են: 
Դասապրոցեսի կազմակերպաման համար առաջնային պայման է հանդիսանում համացանցը: Համացանցը հնարավորություն է տալիս սովորողին ու դասավանդողին իր անհատական նոթբուքով ցանկացած պահին բլոգներից ու ուսումնական կայքերից ստանալ անհարժեշտ տեղեկությունը:
Քանի որ «էկոլոգիան»՝ որպես առանձին դասընթաց, կա միայն «Մխիթար  Սեբասատցի»  կրթահամալիրի ուսուսմնական պլանում, և բացակայում են հանրակրթական  դասագրքերը, ուստի ուսուցման  պրոցեսում առանձնահատուկ կարևոր դեր ունի ուսուցչի անհատական բլոգը, որտեղ հավաքվում և խմբագրվում են  անհրաժեշտ բոլոր տեքստերը:
Ներկայացվող նյութը պետք է լինի մատչելի և հասանելի բոլոր սովորողներին:
Էկոլոգիական կրթության լիարժեք կիրառումը իրականցվում է
 ուսումնահայրենագիտական ու էկոլոգիական ճամփորդությունների միջոցով:  Ճամփորդությունը հնարավորություն է տալիս ստացած տեսական գիտելիքները  կիրառել պրակտիկորեն:

Սովորողին ու դասավանդողին ուղղաված պահանջներ

Դասապրոցեսի կազմակերպաման համար ուսուցչին անհրաժեշտ է լիարժեքորեն տիրապետել բլոգավարությանը, ճիշտ ժամանակին անհատական բլոգը թարմացնելով անհրաժեշտ նյութերով: Անհրաժեշտ է անհատական նոթբուք (նեթբուք), որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ նյութերը (ուսումնական ֆիլմեր, ուսումանական նյութեր, հոդվածներ, նախօրոք մշակված նախագծեր, տարբեր տեսակի ծրագրեր):
Սովորողին անհրաժեշտ է անհատական նոթբուք (նեթբուք), որտեղ առկա են բոլոր անհրաժեշտ նյութերը: Տիրապետում է բլոգավարությանը, կարողանում է բլոգում, ինչպես նաև ենթակայքում նյութեր թողարկել: Կարողանում է կատարել անհատական հետազոտական աշխատանք: Մասնակցում է պարբեր ուսումնական նախագծերի ու ճամփորդությունների:  

Ուսումնական միջավայր

Ուսուցումը կազմակերպում է ուսումնական կաբինետում, որտեղ առկա են՝ համացանցին միացված համակարգիչ (հագեցած համապատասխան ծրագրերով, թվայնացված քարտեզներով, դիագրամներով ու սխեմաներով), պրոյեկտոր, տարբեր բովանդակության քարտեզներ, գլոբուս, համապատասխան գրականություն:

Սովորողների ուսումնական գործունեության ձևերը

·         Դասարանում կատարված
·         Տանը կատարված աշխատանք (սովորողի ցանկության դեպքում)
·         Անհատական-հետազոտական աշխատանքներ
·         Ուսումնական ճամփորդություններ
·         Մասնակցություն կրթահամալիրի տոնացույցով որոշված ստուգատեսերին:

Նախագծային աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

·         Աշխատանքում պետք է ընդգծվի սովորողի կողմից կատարված վերլուծությունը
·         Աշխատանքում պետք է երևա էկոլոգիական մտածողությունը
·         Սովորողը պետք կարողանա հիմնավորել սեփական տեսակետը
·         Թեմայի արդիականություն ու կիրառելություն
·         Պետք է լիարժեքորեն տիրապետի նշված նյութին
·         Աշխատանքը իրենից պետք է ներկայացնի հասարակական արժեք

Սովորողի գնահատումը կատարվում է ըստ իրականացված նախագծերի: Նախագծերի վերջնական արդյուքը սովորողը տեղադրում է իր բլոգում, որից հետո հղումը ուղարկում է դասավանդողին: Սովորողը պարտավոր է մասնակցել ուսումնական շրջանի ընթացքում իրականացվող բոլոր  նախագծերին: Առավել բարձր են գնահատվում այն նախագծերը, որոնք ունեն գործնական ու կիրառական նշանակություն:

Սույն ծրագրի ուղղված է տալու ինտեգրված գիտելիքներ բնագիտությունից,
 զարգացնելու հմտություններ` նպաստելով սովորողի ստեղծագործելու   և հետազոտելու ունակությունը, տրամաբանական
մտածողությունը, նպաստում է էկոլոգիական մտածողության զարգացմանը: Կարևոր է բնապահպանական գիտելիքներով, երկրի
 պահպանությամբ մտահոգված նոր մտածելակերպով մարդու կայացման խնդիրը:  Բնությունը պահպանելը պետք է լինի ապրելակերպ, մտածելակերպ: 
Ծրագիրն ուղղված է  սովորողի բազմակողմանի զարգացմանը և
դաստիարակությանը, մտահորիզոնի  ընդլայնմանը, դիտողականության,
հետազոտական ունակությունների զարգացմանը:
Ծրագիրը հաշվի է առնում սովորողի անհատականությունը`հնարավորություն տալով սովորողին ներկայացնել անհատական ուսումանական նախագծեր: Շատ են կարևորվում այն ուսումնական նախագծերը, որոնք բխում են յուրաքանչյուր սովորողի շրջակա միջավայրից:
Էկոտուր
«Մխիթար Սեբասատացի» կրթահամալիրում ամեն տարի, ապրիլ ամսին իրականացվում է «Էկոտուր» միջազգային էկոլոգիական նախագծերի մրցույթ: «Էկոլոգիա» առարակայի դասընթացի շրջանակներում իրականացված նախագծերը վերջնական ամփոփվում են ապրիլվերջյան հաշվետու ստուգատեսում, որտեղ նաև իրականացած նախագծերն ու բարձրացված հարցերը ստանում են հասարակական հնչեղություն` լսելի դառնալով հասարակությանն ու պատկան մարմիններին: 

Ուսումնական փաթեթներ

Էկոլոգիա 10, 11


  • Անհրաժեշտ գրականություն և համացանային ռեսուրսներ6.        http://www.findarmenia.com/
  •    http://emanuelagjoyan.blogspot.com/
  •   «Բնօգտագործում և բնապահպանություն» - Խմբ, պրֆ Լ.Վալեսյան
  •   «Շրջակա միջավայր և Բնապահպանություն» - Մելանյան Դավթյան
  •   «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ» - Կ.Վ. Գրիգորյան և ուրիշներ
  •  «Էկոլոգիական մենեջմենթ» - Ռ.Մարուխյան, Լ.Հովհաաննիսյան
  •   «ՀՀ բնական պայմաննրի ու բնական ռեսուրսների տնտեսաաշխարհագրական գնահատումը    և շրջկա միջավայրի պահպանության հիմնահարցերը»- Սերգեյ Մելքումյան0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий