2015/09/16

Լրացուցիչ նախագծեր

Աշխարհագրության
 7-րդ դասարանում իրականացվող նախագծերը

Աշխարհագրության 7-րդ դասարանի դասընթացը բաղկազած է հետևյալ նախագծերից:
1.     Մարդոլորտ և աշխարհի քաղաքական քարտեզ
2.     Աշխարհի բնակչություն
3.     Բնական ռեսուրսներ
4.     Համաշխարհային տնտեսություն
5.     Արդյունաբերություն
6.     Գյուղատնտեսություն
Սովորողը ստանում է դրական թվանշան, եթե կիսամյակի ընթացքում կատարում է նախատեսված բոլոր նախագծերը, որոնք ներկայացվում են սովորողների բլոգներում:
Յուրաքնաչյուր նախագիծ ունի իր կոնկրետ նպատակները և վերջնական արդյուքնում սովորողներին տալիս է տեսական և գործնական գիտելիքներ: Յուրաքանչյուր նախագիծ կազմված է տեսական ու գործնական մասերից և ունի իր կատարման հստակ ժամանակցույցը:
«Մարդոլորտ և աշխարհի քաղաքական քարտեզ» նախագծի նպատակն է սովորողներին ծանոթացների մարդոլորտին՝ մանրամասներով նրա դերը աշխարհագրական թաղաթնում, վեր հանելով կապը այլ ոլորտների հետ: Սովորողների ծանոթացնել հասարակական կյանքի ոլորտներին ու դրա տարածքային կառուցվածքին:
Ծանոթանալ աշխարհի քաղաքական քարտեզին, դրա ձևավորման պատմությանը, ժամանակակից միտումներին: Կարողանալ պետությունների միջև անց կացնել քանակական ու որակական համեմատություններ:


Բնակական ռեսուրսներ
1.     Յուրաքնաչուր սովորող ստեղծում է փոքրիկ քարտեզ որի վրա առանձնացնում է, որևէ ռեսուրսով հարուստ պետությունները:
2.     Յուրաքանչյուր սովորող իր ընտրած երկրի օրինակով փորձում է հաշվել հիմնական ռեսուրսների ապահովվածությունը:
3.     Ինչ կլինի աշխարհում, երբ 50 հետո սպառվեն աշխարհում եղած մի շարք ռեսուրսներ:

Նախագծի բովանդակությունը
1.     Ի՞նչ դեր ունի մարդոլորտը Երկիր մոլորակի կյանքում :
2.     Ինչպե՞ս է մարդոլորտը ազդում աշխարհագրական թաղանթի ոլորտների վրա (յուրաքանչյուր ոլորտի վրա նշել և՛ բացասական, և՛ դրական ազդեցություն):
3.     Նշեք 5 իրադարձություն, որոնք ձեր կարծիքով ամենաշատն են ազդել ներկայիս աշխարհի քարտեզի ձևավորման վրա:
4.     Ձեր ցանկությամբ ընտրեք երկու պետություն և համեմատեք այդ պետությունների քանակական ու որակական ցուցանիշները:
5.     Համեմատել պետությունների կառավարման երկու հիմնական տիպերը նշելով դրանց առավելություններն ու թերությունները, բերելով օրինակներ

Տնային աշխատանք ընտրողների համար-Համեմատել պառլամենտական ու նախագահական հանրապետությունները նշելով դրանց առավելություններն ու թերությունները, բերելով օրինակներ

Նախագիծը նախատեսվում է իրականացնել 8 դասաժամում, որից 6-ը՝ տեսական մաս, 2-ը՝ գործնական: Տնային աառաջադրանք ընտրած սովորողները ստանում են լրացուցիչ առաջադրանքեր:
«Աշխարհի բնակչության» նախագծի նպատակն է սովորողների ծանոթացնել աշխահի բնակչությանը, նրա փոփոխության դինամիկային, տեղաբաշխման առանձնահատկություններին և կառուցվածքին:
Նախագծի բովանդակությունը
1.     Ներակայացնել այն գործոնները, որոնք նպաստում են ժողովորդագրական պայթյունին, յուրաքնչյուր գործոնի դերը ներկայացնել առանձին երկրների կամ տարաշարժջանների օրինակաով:
2.     Յուրաքանչյուրը սովորող մեկ երկրի օրինակով ներկայցնում է տվյալ երկրում բնակչության բաշխման առանձնահատկությունները
3.     Համր քարտեզի վրա սովորողները իրենց ընտարած պայմանական նշաններով ներկայցնում են աշխարհի բնակչության կազը (սեռատարիքային, կրոնական, լեզվական, ռասսայական)
Տնային աշխատանք ընտրողների համար-ուսումնասիրել Մալթուսի և ոսկե միլլիարդ տեսություննները, ներկայացնել սեփական տեսակետը այս տեսությունների վերաբերյալ:
«Բնական ռեսուրսներ» նախգծի նպատակն է սովորողներին ծանոթացնել տարատեսակ բնական ռեսուրսների հետ: Բացահատել աշխարհում դրան բաշխումն ու դրանց դերը մարդու կյանքում:


«Համաշխարհային տնտեսություն» նախագծի նպատակն է սովորողների ներկայացնել համաշխարհային տնտեության տարածքային կառուցվածքը: Բացահայտել տնտեսության վրա ազդող բնական ու հասարակական գործոնների ազդեցությունը: Ծանոթանալ տնտեսական մասանագիտակցման էությանը:

Համաշխարհային տնտեսություն
Յուրաքնյուր սովորող մեկ երկրի օրինակով բացահայտում է տնտեսության վրա ազդող բնական և հասարակական գործոնները
Բնական գործոններ
1.     Աշխարհագրական դիրք
2.     Ռելիեֆ և բնական պայմաններ
3.     Բնական ռեսուրսներ
Հասարակական գործոններ
1.     Բնակչության թիվ
2.     Բնակչության կազմ
3.     Հարևան պետություններ

Համաշխարհային արդյուանբերություն
«Համաշխարհային արդյունաբերություն» նախագծի նպատակն է սովորողների ներկայացնել համաշխարհային տնտեության տարածքային կառուցվածքը: Բացահայտել արդյուանբերության վրա ազդող բնական ու հասարակական գործոնների ազդեցությունը: Ծանոթանալ տնտեսական մասանագիտակցման էությանը:

Համաշխարհային արդյունաբերություն
Յուրաքնյուր սովորող մեկ երկրի օրինակով բացահայտում է արդյունաբերության  վրա ազդող բնական և հասարակական գործոնները
Բնական գործոններ
1.     Աշխարհագրական դիրք
2.     Ռելիեֆ և բնական պայմաններ
3.     Բնական ռեսուրսներ
            Հասարակական գործոններ
1.     Բնակչության թիվ
2.     Բնակչության կազմ
3.     Հարևան պետություններ

Համաշխարհային գյուղատնտեսություն
«Համաշխարհային գյուղատնտեսություն » նախագծի նպատակն է սովորողների ներկայացնել համաշխարհային տնտեության տարածքային կառուցվածքը: Բացահայտել գյուղատնտեսության վրա ազդող բնական ու հասարակական գործոնների ազդեցությունը: Ծանոթանալ տնտեսական մասանագիտակցման էությանը:


Համաշխարհային գյուղատնտեսություն
Յուրաքնյուր սովորող մեկ երկրի օրինակով բացահայտում է գյուղատնտեսության  վրա ազդող բնական և հասարակական գործոնները
Բնական գործոններ
4.     Աշխարհագրական դիրք
5.     Ռելիեֆ և բնական պայմաններ
6.     Բնական ռեսուրսներ
            Հասարակական գործոններ
4.     Բնակչության թիվ
5.     Բնակչության կազմ
6.     Հարևան պետություններ


0 Մեկնաբանություն:

Отправить комментарий