2012/06/14

Օգտագործված գրակություն

http://www.wikipedia.org/
http://www.encyclopedia.am
http://ah.do.am/
http://gradaran.mskh.am/
http://cadastre.am/
http://www.youtube.com/
 http://www.findarmenia.com/arm/armenia
ՀՀ 
Աշխարհագրություն 9 - Ա. Խոյեցյան, Գ. Մկրտչյան
«Բնօգտագործում և բնապահպանություն» - Խմբ. պրֆ Լ.Վալեսյան
«
Շրջակա միջավայր և Բնապահպանություն» - Մելանյան Դավթյան
«
Էկոգիայի և Բնության պահպանության հիմունքներ» - Կ.Վ. Գրիգորյան և ուրիշներ
«Էկոլոգիական Մենեջմենթ» - Ռ.Մարուխյան, Լ.Հովհաննսիյան
«ՀՀ բնական պայմաննրի ու բնական ռեսուրսների տնտեսաաշխարհագրական գնահատումը    և շրջկա միջավայրի պահպանության հիմնահարցերը»- Սերգեյ Մելքումյան